اجرای عالی گروه بوشهری لیان در جشنواره موسیقی فجر...مدتها بود این مردم رو اینقدر شاد ندیده بودم و چقدر قشنگ بود ساده این شادی. بقیه عکسا http://64.130.220.65/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1722032&Lang=P
1017036